Членство

Как да стана ЧЛЕН на Дружеството

1. Членството в ТД „НАСАМ-НАТАМ“ е доброволно.

2. Нов член се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен годишен членски внос от 50 /петдесет/ лева.

3. За целта запознайте се с Устава на Дружеството, попълнете заявлението, сканирайте го и го изпратете на e-mail адреса на Дружеството td.nasamnatam@yahoo.com.

4. Всеки член на Дружеството има следните права:
– Да участва във всички форми на дейността на Дружеството;
– Да участва в Общото събрание на Дружеството с право на един глас, който се упражнява лично;
– Да участва в управлението на Дружеството и да участва в работата на създадените работни органи, клубове и секции;
– Да избира и да бъде избиран в управителните и други ръководни органи на Дружеството;
– Да получава информация от Управителния съвет и Председателя за дейността на Дружеството;
– Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му;
– Да се обръща с въпроси и предложения към органите на Дружеството.

5. Всеки член на Дружеството е длъжен:
– Да спазва разпоредбите на Устава и решенията на ръководните органи на Дружеството.
– Да съдейства за осъществяване на целите и реализиране на предмета на дейност на Дружеството;
– Да заплаща годишния си членски внос в размер на 50 /петдесет/ лева до 31 Май;
– Да съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници;
– Да допринася за издигане на авторитета и престижа на Дружеството в общината, страната, региона, и чужбина.

6. Всеки един член, който не е съгласен с дейността на дружеството или неговото бездействие, е свободен доброволно да го напусне. Това става с писмено заявление до Управителния съвет или с незаплащане на годишния си членски внос до 31 Май.