Автор: bgplaninar

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, ще проведе Отчетно изборно общо събрание на 16 септември 2023 г. /събота/ от 18:00 ч. в с. Аспарухово, община Дългопол, Спортен комплекс, при следния дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет на ТД „Насам-Натам“ за 2022 г. 2. Приемане на бюджета на ТД „Насам-Натам“ за 2023 г. 3. Промяна в устава на ТД „Насам-Натам“. 4. Освобождаване на членовете на управителния съвет. 5. Избор на членове за нов управителен съвет. 6. Разни. Съгласно чл. 24 от Устава на Дружеството, при липса на кворум събранието ще започне в 19:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите. 14.08.2023 г.