Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „НАСАМ–НАТАМ“

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.
/2/ Дейността на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ не е ограничена със срок.
/3/ Общественополезната дейност на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се осъществява в съответствие с настоящия Устав, Закона за юридически лица с нестопанска цел и действащото законодателство в Република България.

Чл.2 Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален туризъм, спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност.

Чл.3 Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните и местни органи на държавната власт и управление, обществени и неправителствени организации, юридически и физически лица и международни организации.

Чл.4 Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ осъществява своята дейност в полза на общите интереси на членовете си като прилага и осъществява:
1. Свобода на сдружаването и доброволност на членството.
2. Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало.
3. Равнопоставеност между членовете и колективност в решенията.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.5 Наименованието на сдружението е Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“, което се изписва на български език в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи и може допълнително да се изписва на чужд език.

СИМВОЛИ

Чл.6 Символите на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ са: знаме, девиз и емблема.
1. Знамето е зелено с надпис Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ и емблема.
2. Девизът е „Да обновим туристическите маршрути и обекти“.
3. Емблемата е кръгла с изображение на две ръждясали табели с надписи „насам“ и „натам“ на фонa на върховете Голям Купен и Ботев.

ПЕЧАТ

Чл.7 Печатът е кръгъл с надпис Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ и емблемата на дружеството в средата.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8 Седалището и адреса на управление на сдружението е гр. Бургас, ул. “Александър Стамболийски” №74, ет.5.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.9 Основните цели на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ са да популяризира, насърчава и развива различните видове и форми на туризъм, планинарство, алпинизъм, спелеология и новостите в спортно туристическата дейност, да повишава информираността на гражданите относно ползите от природо-съобразен начин на живот и да формира траен интерес от практикуване на туристически дейности.

Чл.10 Основни задачи, които си поставя Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ във връзка с постигане на целите са:
/1/ Отговаряне на нуждите на обществото от създаване на условия за практикуване на социален туризъм за здраве и дълголетие;
/2/ Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, велосипеден, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви;
/3/ Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности;
/4/ Създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти;
/5/ Подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в съответствие с европейските стандарти в туристическите обекти – хижи, заслони и други, обновяване и поддържане на съоръжения, туристически маршрути и пътеки;
/6/ Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност;
/7/ Сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции, насочено към подобряване на съществуващата база, опазване на околната среда и развитие на дейността сред децата и младите хора;
/8/ Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

Чл.11 За постигане на целите и осъществяване на задачите Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ извършва следните дейности:
/1/ Методическо и организационно подпомагане на членовете си;
/2/ Организиране и реализиране на туристически и спортно-туристически изяви;
/3/ Строителство, ремонт, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически обекти и съоръжения;
/4/ Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки, и грижи за поддържането им;
/5/ Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри;
/6/ Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри, включително и на трети лица;
/7/ Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и турагентска дейност;
/8/ Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм и свързаните с него дейности;
/9/ Участва в екологични проекти и програми;
/10/ Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др., в програми и проекти на предприсъединителни фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти;

Чл.12 /1/ За осъществяване на целите си Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите, от която се използват за постигане на целите залегнали в този устав.

/2/ Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва: специализиран туризъм; туроператорска и туристическа агентска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; производство и търговия на спортни стоки и услуги; обучение и квалификация на кадри; издателска, рекламна и импресарска дейност; проектантска дейност; строителство, водоснабдяване и залесяване; събиране, преработване и търговия с диворастящи плодове, билки, гъби и др.; екологични проекти; наемане и отдаване под наем на хижи, заслони и други обекти свързани със социалния туризъм.
/3/ Стопанската дейност, осъществявана от Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

Чл.13 /1/ В Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ могат да членуват физически и юридически лица.
/2/ Членството в Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ е доброволно.
/3/ Членове на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ могат да бъдат и юридически лица под формата на сдружения с нестопанска цел, фондации и други юридически лица, които приемат настоящия Устав, споделят целите на Дружеството и са готови да съдействат за осъществяването им при извършване на дейността му. Юридическите лица участват с по един техен представител, който има право на един глас на Общо събрание.

Чл.14 /1/ Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ може да има и почетни членове.
/2/ Почетни членове на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ могат да бъдат физически лица от страната и чужбина с особени заслуги за постигането на неговите цели и за развитието на туризма.
/3/ Решение за приемане на почетен член се взема от Управителния съвет.

Чл.15 /1/ (Изменена с решение на ОС на 16.09.2023 г.) Нов член на сдружението Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет.
/2/ Приемането на нов член или отказ се извършва с решение на Управителния съвет.
/3/ Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член на Дружеството може да се обжалва пред Общото събрание.
/4/ Членовете на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се вписват в специален регистър по образец, утвърден от Управителния съвет.
/5/ Вписването в регистъра става с решение на Управителния съвет на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“.

Чл.16 /1/ Членство в Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на Дружеството;
2. С поставянето под запрещение;
3. С изключването, поради системно неучастие в дейността на Дружеството, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, както и в случаите на системно неизпълнение на Устава и решенията на ръководните органи на дружеството;
4. При отпадане, поради невнасяне на установения членски внос;
5. С прекратяването на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ като юридическо лице с нестопанска цел.
/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет. Същото може да се обжалва пред Общо събрание, чието решение е окончателно.
/3/ При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, направените от члена парични вноски не подлежат на връщане.

Чл.17 Всички членове на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ са с равни права и задължения.

Чл.18 Всеки член на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ има право:
/1/ Да участва във всички форми на дейността на Дружеството;
/2/ (Изменена с решение на ОС на 16.09.2023 г.)Да участва в Общото събрание на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“;
/3/ Да участва в управлението на Дружеството и да участва в работата на създадените работни органи, клубове и секции;
/4/ Да избира и да бъде избиран в управителните и други ръководни органи на Дружеството;
/5/ Да получава информация от Управителния съвет и Председателя за дейността на Дружеството;
/6/ Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му;
/7/ Да се обръща с въпроси и предложения към органите на Дружеството;

Чл.19 Всеки член на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ е длъжен:
/1/ Да спазва разпоредбите на Устава и решенията на ръководните органи на Дружеството;
/2/ Да съдейства за осъществяване на целите и реализиране на предмета на дейност на Дружеството;
/3/ (Изменена с решение на ОС на 16.09.2023 г.) Да заплаща годишния си членски внос в размер на 50 /петдесет/ лева до 31 Май.
/4/ Да съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници;
/5/ Да допринася за издигане на авторитета и престижа на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ в общината, страната, региона, и чужбина;

IV.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.20 /1/ Органи на управление на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ са Общото събрание, Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.21 Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Чл.22 Права на Общото събрание:
/1/ Приема, изменя и допълва устава;
/2/ Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
/3/ Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
/4/ Приема бюджета на сдружението;
/5/ Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
/6/ Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Чл.23 Свикване на Общо събрание:
/1/ Общото Събрание се свиква на редовни и извънредни заседания;
/2/ Редовно Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет;
/3/ Извънредно събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Дружеството;
/4/ В случай, че в едномесечен срок Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание по предходната алинея, то Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове;
/5/ Общото събрание се свиква с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото Събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува в сайта на Дружеството и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

Чл.24 /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Дружеството.
/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.25 /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас;
/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
/3/ (Нова с решение на ОС на 16.09.2023 г.) Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.26 /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/ Решения по чл. 22, ал. 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.27 /1/ (Изменена с решение на ОС на 16.09.2023 г.) Управителният съвет на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се състои от 5 /пет/ лица, членове на Дружеството.
/2/ (Изменена с решение на ОС на 16.09.2023 г.) Членовете на Управителния съвет на Дружеството се избират за срок от 3 /три/ години от Общото събрание.
/3/ След изтичане на така посочения срок, Управителният съвет продължава да изпълнява функциите си до избор на нов Управителен съвет.

Чл.28 Управителният съвет на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ има следните правомощия:
/1/ Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
/2/ Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
/3/ Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
/4/ Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
/5/ Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
/6/ Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
/7/ Определя адреса на сдружението;
/8/ Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
/9/ Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
/10/ Приема нови членове;
/11/ Взема решения за отпадане и изключване на членове;
/12/ Взема решение за откриване и закриване на клонове;
/13/ Взема решение за участие в други организации;
/14/ Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
/15/ Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
/16/ (Изменена с решение на ОС на 16.09.2023 г.) Определя реда за внасяне на членския внос от членовете на сдружението.
/17/ Сключва, съгласува и одобрява договори с туристически дружества, стопански субекти, банкови и нефинансови институции;
/18/ Взема решения за сключване на договори за партньорство с български и чуждестранни организации с нестопанска цел;
/19/ Подпомага, координира и контролира разработването и реализацията на проекти по чуждестранни програми;

Чл.29 /1/ Редовни заседанията на Управителния съвет се провеждат по годишен план.
/2/ Извънредни заседания могат да се свикат от Председателя или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Управителния съвет с писмено заявление за дневен ред, място, дата и час.
/3/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
/6/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.30 Председателят на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“:
/1/ Представлява Дружеството и осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“;
/2/ (Изменена с решение на ОС на 16.09.2023 г.) Се избира от Управителния съвет за срок от 3 /три/ години;
/3/ Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ може да се представлява и от упълномощен от Председателя негов заместник;
/4/ Когато Председателят на Дружеството не е в състояние да изпълнява функциите си, те се осъществяват от определен от Управителния съвет негов член;
/5/ Назначава и освобождава от длъжност служителите на Дружеството;
/6/ Сключва договори с държавни, общински институции, търговски дружества, банки, физически лица и други с цел осъществяването на дейността на Дружеството;

СЧЕТОВОДЕН КОНТРОЛ

Чл.31 Счетоводството на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се води от дипломиран счетоводител.

V.ИМУЩЕСТВО

Чл.32 Имуществото на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, авторско право, ценни книги, дялови участия в капиталови търговски дружества и други права и задължения.

Чл.33 Бюджетът на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се осигурява от:
/1/ Отчисления от членски внос;
/2/ Приходи от стопанска дейност;
/3/ Дарения и спонсорство;
/4/ Предоставени средства от държавата и общините;
/5/ От управлението на собственото имущество;
/6/ От национални и чуждестранни фондове, програми, грантове;
/7/ Други приходи от дейности свързани с предмета на дейност;

Чл.34 Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ отговаря за поетите задължения до размера на имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите членове както и членовете и не отговарят за задълженията му.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35 Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се прекратява:
/1/ С решение на Общото събрание;
/2/ По решение на съда по регистрация, в предвидените от закона случаи;

Чл.36 /1/ При прекратяване на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ се извършва ликвидация.
/2/ В случаите на прекратяване по чл.35, т.1 ликвидацията се извършва от Управителния съвет или назначен от него ликвидатор.
/3/ При прекратяване по чл.35, т.2 както и когато не е определен ликвидатор от Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ по предходната алинея, той се определя от съда по регистрацията.
/4/ Относно реда за осъществяване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора, както и производството по обявяване в несъстоятелност на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА:

Чл.37 /1/ Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“, по решение на Общото събрание се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза със същата или близка нестопанска цел, или на членовете, в зависимост от решението на Общото събрание.
/2/ Имуществото по ал.1 не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатора, назначен от Управителния съвет или от съда.

ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл.38 След разпределение на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ от съда по регистрацията.

Този Устав на Сдружение Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“ е приет на Учредително събрание на 10.03.2018г. на хижа Амбарица в Централна Стара планина.
Уставът е изменен с решение на Общото събрание на Сдружение Туристическо дружество „НАСАМ-НАТАМ“, проведено на 16.09.2023 г. в с. Аспарухово, общ. Дългопол.