Покана за общо събрание

Управителният съвет /УС/ на Туристическо дружество „Насам-Натам“, на основание чл.23 от Устава на Дружеството, ще проведе Отчетно изборно общо събрание на 16 септември 2023 г. /събота/ от 18:00 ч. в с. Аспарухово, община Дългопол, Спортен комплекс, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на ТД „Насам-Натам“ за 2022 г.
2. Приемане на бюджета на ТД „Насам-Натам“ за 2023 г.
3. Промяна в устава на ТД „Насам-Натам“.
4. Освобождаване на членовете на управителния съвет.
5. Избор на членове за нов управителен съвет.
6. Разни.

Съгласно чл. 24 от Устава на Дружеството, при липса на кворум събранието ще започне в 19:00 ч. на същата дата, място и дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

14.08.2023 г.

Може да харесате още...